Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Dành riêng cho Ban Biên Tập

-------------oo0oo---------------

A- Post Bài Viết :

1- Tên hay Bút hiệu: ( BT chuyển )

2- Đăng tải bài viết vào trang: X is not ok to post

  Tin Hải Ngoại Tin Trong Nước Trang Bình Luận
  Phục Hoạt HĐ Paris Hien Phap VNCH Quan Luc VNCH
  ChinhPhuVNCH Nhạc Đấu Tranh Phat Thanh Hai Ngoai
  TruyenHinhHaiNgoai Tài Liệu Lịch Sử Trang Thân Hữu
  Videos Temp  

3- Tên Bài Viết:

4- Nội dung Bài Viết (Chỉ để phần Thân bài, không có Tựa bài, không có tên Tác giả. Chừa khoảng trống giữa 2 đoạn văn):

5- Đọan văn ngắn sau tựa bài (optional):
   

*** If you want to update Home Page, fill out the following parts:

6- Update Home Page :

7- Use Picture :

8- Enter a small images name or Select 1 image below:
    Show Images_small.htm

9- Mã số đăng bài:   

*** Lưu ý: dùng "<*b" và "b*>" cho bold, "<*p" và "p*>" cho purple.

  


-----oo0oo-----

10- If you want to post pictures, use this section:

** Images 1 (replace the note "img*1" in your text):
Link: Width:
Img1 Text (optional):

** Images 2 (replace the note "img*2" in your text):
Link: Width:
Img2 Text (optional):

** Images 3 (replace the note "img*3" in your text):
Link: Width:
Img3 Text (optional):

** Images 4 (replace the note "img*4" in your text):
Link: Width:
Img4 Text (optional):

** Images 5 (replace the note "img*5" in your text):
Link: Width:
Img5 Text (optional):

** Images 6 (replace the note "img*6" in your text):
Link: Width:
Img6 Text (optional):

** Images 7 (replace the note "img*7" in your text):
Link: Width:
Img7 Text (optional):

** Images 8 (replace the note "img*8" in your text):
Link: Width:
Img8 Text (optional):

11- If you want to post links, use this section:

** Link 1 (replace the note "link*1" in your text):
Link:
Link1 Name :

** Link 2 (replace the note "link*2" in your text):
Link:
Link2 Name :


-------------oo0oo---------------

B- Post Video

1- Video Tittle

2- Video Text

3- Embed from Youtube

4- Post Video on Home Page :

5- Post Video vào trang trong:

  Tin Hải Ngoại Tin Trong Nước Trang Bình Luận
  Phục Hoạt HĐ Paris Hien Phap VNCH Quan Luc VNCH
  ChinhPhuVNCH Nhạc Đấu Tranh Phat Thanh Hai Ngoai
  TruyenHinhHaiNgoai Tài Liệu Lịch Sử Trang Thân Hữu
  Videos Temp  

Mã số đăng bài:   

  

--------o0o--------

10- Select one stamp image for the Home Page decoration:

Lưu ý: Cần phải điền đủ 5 phần trên bài viết mới được đăng tải.

-------------oo0oo---------------